Obchodní a storno podmínky

Podmínky a způsob ubytování

1. Riviera Resort Vir (dále jen „ubytovatel“) je oprávněn ubytovat jen klienta, který se řádně přihlásí. Za tímto účelem předloží k nahlédnutí zaměstnanci na recepci ihned po příchodu svůj občanský průkaz nebo cestovní pas.

2. Na základě objednaného ubytování se klient v den příchodu může ubytovat v době od 14 h do 22 h. Do této doby ubytovatel pro klienta pokoj rezervuje, pokud v objednávce nebyl jiný požadavek a ubytovatel jej potvrdil.

3. Klient odhlásí svůj pobyt nejpozději do 10.00 h. Do této doby pokoj uvolní, pokud nebylo individuálně a dopředu dohodnuto jinak. Pokoj se považuje za uvolněný potom, co klient vynese z pokoje všechny své věci, odevzdá klíč na recepci a pověřenému zaměstnanci oznámí, že se odhlašuje z ubytování. Ubytovatel si vyhrazuje právo na kontrolu inventáře pokoje (nábytek, spotřebiče, ručníky, zapomenuté věci).

4. Ubytovatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech nabídnout klientovi jiné ubytování, než bylo původně dohodnuté, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.

5. Pracovník recepce seznámí klienta s ubytovacím řádem, a to nejpozději v den nástupu klienta.

Platba za poskytnuté ubytování a storno poplatky

 1. Orientační ceny za ubytování jsou uvedeny na webových stránkách ubytovatele. Jakmile ubytovatel obdrží od klienta objednávku v písemné formě nebo písemné potvrzení rezervace, po ověření kapacit vystaví klientovi zálohovou fakturu na zálohu ve výši 50 % z předpokládané ceny ubytování, kterou zašle klientovi na jim uvedenou adresu. Klient je povinen zálohu uhradit ve lhůtě a dle podmínek uvedených v zálohové faktuře. Uhrazením se rozumí připsání příslušné částky nejpozději v poslední den lhůty na bankovní účet ubytovatele.
 2. Teprve po přijetí platby na účet ubytovatele a potvrzení ubytovatelem je pobyt závazně rezervován. Klientovi je zaslán doklad o přijetí zálohy za ubytování.
 3. Neuhradí-li klient ubytovateli zálohu ve lhůtě vymezené v platebních podmínkách, platí, že klient podmínky rezervace neakceptoval a smlouva o ubytování nebyla uzavřena, přičemž marným uplynutím posledního dne lhůty pro úhradu zálohy není ubytovatel rezervací nadále vázán.
 4. Doplatek 50% z ceny klient odešle ubytovateli na bankovní účet nejpozději 30 dnů před nástupem do ubytování. Po připsání doplatku na bankovní účet ubytovatele klient obdrží doklad o přijetí doplatku ceny za ubytování.
 5. Pokud je vytvořena rezervace ubytování méně než 30 dnů před příjezdem probíhá úhrada ceny za ubytování v plné výši.
 6. V případě zkrácení pobytu klientem má ubytovatel právo klientovi vyúčtovat plnou výši dohodnuté ceny za celou délku pobytu.
 7. Změna rezervace je možná po dohodě s recepcí
 8. Klient je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování a to i bez udání důvodu. Klient je povinen doručit ubytovateli písemné oznámení o odstoupení od smlouvy. Smlouva o ubytování je zrušena dnem, kdy odstoupení bylo ubytovateli doručeno. Ubytovatel je v takovém případě oprávněn účtovat klientovi storno poplatek, jehož výše bude odečtena z uhrazené zálohy, přičemž výše storno poplatku bude stanovena dle následujících podmínek:
  • Méně než 180 dnů do termínu ubytování 10% z celkové ceny pobytu
  • Méně než 90 dnů do termínu ubytování 50% z celkové ceny pobytu
  • Méně než 30 dnů do termínu ubytování 100% z celkové ceny pobytu
 9. V případě stornované objednávky pobytu provede ubytovatel nejpozději do 15 dnů vyúčtování a vrácení zaplacené částky klientovi po odečtení storno poplatků.

Obecná pravidla ubytování

 1. Klient je povinen:
  • úplně a pravdivě vyplnit objednávku, resp. písemné potvrzení rezervace, případné přiložené formuláře nutné k poskytnutí ubytování a služeb a předložit při nástupu na ubytování potřebné doklady k identifikaci klienta a spolucestujících o­sob;
  • seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej;
  • uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku;
  • řádně užívat prostory určení k ubytování, udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování;
  • zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k ubytování;
  • klient je povinen se seznámit s bezpečnostními pravidly a evakuačním plánem resortu a jeho zařízení v případě požáru. Tento plán nalezne v apartmánu na viditelném místě na chodbě resortu.
  • klient si při svém konání počíná tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo věcech ve vlastnictví jiného.
  • chránit vybavení zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození;
  • bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou klient nebo osoby s ním ubytované v prostorách ubytovatele způsobil(y);
  • v době od 22:00 hod. do 06:00 hod. se chovat způsobem, aby nerušil ostatní osoby užívající vedlejší objekty a jeho okolí nadměrným hlukem;
  • při odchodu z apartmánu zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, které se v době nepřítomnosti klienta neužívají, a uzavřít okna;
 2. Klient nesmí bez souhlasu ubytovatele:
  • provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení apod.);
  • odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování;
  • používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče vyjma malých spotřebičů používaných hostem pro osobní hygienu, běžnou komunikaci a kancelářskou práci;
  • přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě;
  • umístit v prostorách ubytovatele zvířata
  • kouřit uvnitř apartmánů. Pro tyto účely využijte balkón nebo veřejné prostory.
  • používat bazén po 22:00 h
 3. V případě škody na majetku hotelu způsobené klientem je klient povinen uhradit náhradu způsobené škody nejpozději v den skončení pobytu klienta nebo na základě faktury vystavené do 14 dní ode dne skončení pobytu klienta, splatné do 10 dní od doručení klientovi za předpokladu, že ubytovatel rozhodne o takovém způsobu úhrady škody.